<-- Mark 15:41 | Mark 15:43 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 15:42

Mark 15:42 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܩܕ݂ܳܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND when it was evening of the preparation which is before the shabath,

(Murdock) And, as it was the eve of preparation, which precedeth the sabbath,

(Lamsa) And when it was Friday evening, which is before the sabbath,

(KJV) And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62041-15420 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-15421 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܡܫܐ ܪܰܡܫܳܐ 2:20086 ܪܡܫܐ Noun evening 544 209 62041-15422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܪܘܒܬܐ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ 2:16198 ܥܪܒ Noun eve, day of preparation 427 168 62041-15423 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-15424 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62041-15425 - - - - - - No - - -
ܫܒܬܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20632 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62041-15426 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.