<-- Mark 13:22 | Mark 13:24 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 13:23

Mark 13:23 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) But you, beware. Behold, I have told you every thing before.

(Murdock) But take ye heed. Lo, I have told you the whole beforehand.

(Lamsa) But you be careful; behold, I have told you everything in advance.

(KJV) But take ye heed: behold, I have foretold you all things.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-13230 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-13231 - - - - - - No - - -
ܐܙܕܗܪܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ 2:5613 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62041-13232 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62041-13233 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܬ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ 2:18085 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62041-13234 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-13235 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62041-13236 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-13237 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62041-13238 - Common - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.