<-- Mark 13:13 | Mark 13:15 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 13:14

Mark 13:14 - ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when you see the unclean sign of desolation, that which is spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (he who readeth, let him understand !) then let those who are in Jehud flee to the mountain

(Murdock) And when ye see the profane sign of desolation, which was mentioned by Daniel the prophet, standing where it ought not; (let him that readeth, understand;) then let those that are in Judaea, flee to the mountain:

(Lamsa) But when you see the sign of the refuse of desolation, as spoken by the prophet Daniel, accumulating where it should not be, whoever reads can understand it. Then let those who are in Judaea flee to the mountain;

(KJV) But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62041-13140 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-13141 - - - - - - No - - -
ܕܚܙܝܬܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:6614 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62041-13142 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܳܐ 2:2051 ܐܬܐ Noun miraculous, sign 31 31 62041-13143 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܬܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:8261 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62041-13144 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܘܪܒܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7579 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 62041-13145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-13146 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܡܝܪܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ 2:23536 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-13147 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܕܢܝܐܝܠ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ 2:4824 ܕܢܝܐܝܠ Proper Noun Daniel 95 57 62041-13148 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62041-13149 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܝܡܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ 2:18279 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62041-131410 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62041-131411 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-131412 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62041-131413 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-131414 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ 2:18844 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62041-131415 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܢܣܬܟܠ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ 2:14365 ܣܟܠ Verb understand, understand 377 151 62041-131416 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62041-131417 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62041-131418 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܝܗܘܕ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8901 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62041-131419 - - - - - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-131420 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܥܪܩܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ 2:16252 ܥܪܩ Verb flee 429 168 62041-131421 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܛܘܪܐ ܠܛܽܘܪܳܐ 2:8101 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62041-131422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.