<-- Mark 12:41 | Mark 12:43 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 12:42

Mark 12:42 - ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܢܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And there came a certain poor widow, and threw in two menin, which are a shemona. [One eighth of a denarius.]

(Murdock) And a poor widow came, and cast in two mites, which are a brass farthing.

(Lamsa) And there came a poor widow, and she cast in two coins, which are farthings.

(KJV) And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܬ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ 2:2142 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-12420 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ 2:1951 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62041-12421 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-12422 - Feminine - - - - No - - -
ܡܣܟܢܬܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ 2:12266 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62041-12423 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܪܡܝܬ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ 2:20023 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62041-12424 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62041-12425 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢܝܢ ܡܢܺܝܢ 2:12216 ܡܢܐ Noun mina 281 126 62041-12426 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-12427 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܡܘܢܐ ܫܳܡܽܘܢܶܐ 2:21642 ܫܡܘܢܐ Noun coin 583 225 62041-12428 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.