<-- Mark 10:20 | Mark 10:22 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 10:21

Mark 10:21 - ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܘܰܐܚܒ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܣܰܒ݂ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀

Translations

(Etheridge) And Jeshu beheld him and loved him, and said to him, One thing is wanting to thee: go, sell all whatever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have a treasure in heaven: and take up thy cross and come after me.

(Murdock) And Jesus looked on him, and loved him, and said to him: One thing thou lackest. Go, sell all that thou possessest, and give to the poor, and there will be a treasure for thee in heaven; and take thy cross, and come after me.

(Lamsa) Then Jesus looked at him and loved him, and he said to him, You lack one thing; go, sell everything you have, and give it to the poor, and you shall have a treasure in heaven; and take up your cross and follow me.

(KJV) Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62041-10210 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-10211 - - - - - - No - - -
ܚܪ ܚܳܪ 2:6552 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62041-10212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-10213 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܚܒܗ ܘܰܐܚܒ݂ܶܗ 2:6047 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62041-10214 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-10215 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62041-10216 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-10217 - Feminine - - - - No - - -
ܚܣܝܪܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ 2:7449 ܚܣܪ Adjective lacking, deficient 151 79 62041-10218 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-10219 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܙܠ ܙܶܠ 2:379 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62041-102110 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܙܒܢ ܙܰܒ݁ܶܢ 2:5448 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62041-102111 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62041-102112 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62041-102113 - Common - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-102114 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-102115 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܗܒ ܘܗܰܒ݂ 2:8821 ܝܗܒ Verb give 188 91 62041-102116 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܡܣܟܢܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12263 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62041-102117 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܬܗܘܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5133 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-102118 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-102119 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܣܝܡܬܐ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ 2:14303 ܣܡ Noun treasure, store 375 150 62041-102120 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܡܝܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21646 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62041-102121 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܒ ܘܣܰܒ݂ 2:13182 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62041-102122 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܨܠܝܒܐ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ 2:17785 ܨܠܒ Noun cross 479 185 62041-102123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܐ ܘܬ݂ܳܐ 2:2149 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-102124 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܒܬܪܝ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ 2:2223 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62041-102125 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.