<-- Luke 9:11 | Luke 9:13 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 9:12

Luke 9:12 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܪܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܶܨܠܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܪܺܝ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܰܦ݂ܪܽܘܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܪܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) BUT when the day began to decline, the disciples drew near and said to him, Send away the multitudes, that they may go to the villages and hamlets that are around, to lodge in them and to find for themselves victuals, because we are in a desert place.

(Murdock) And when the day began to decline, his disciples came near, and said to him: Send away the multitude, that they may go to the villages around us and to the towns, to lodge in them, and to procure themselves food, for we are in a desert place.

(Lamsa) And when the day began to wane, his disciples came up and said to him, Dismiss the people, that they may go to the villages around us and to the farms, to lodge there, and find food for themselves; because we are in a lonely place.

(KJV) And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-09120 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-09121 - - - - - - No - - -
ܫܪܝ ܫܪܺܝ 2:22390 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-09122 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-09123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܨܠܐ ܠܡܶܨܠܳܐ 2:17734 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62042-09124 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܩܪܒܘ ܩܪܶܒ݂ܘ 2:19006 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-09125 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62042-09126 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-09127 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-09128 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܪܝ ܫܪܺܝ 2:22390 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-09129 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܟܢܫܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ 2:10322 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62042-091210 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܙܠܘܢ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ 2:364 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-091211 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܩܘܪܝܐ ܠܩܽܘܪܝܳܐ 2:19079 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62042-091212 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܚܕܪܝܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܢ 2:6351 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 62042-091213 - Masculine Plural Construct - - No First Common Plural
ܘܠܟܦܪܘܢܐ ܘܰܠܟ݂ܰܦ݂ܪܽܘܢܶܐ 2:10470 ܟܦܪ Noun village 223 104 62042-091214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܫܪܘܢ ܕ݁ܢܶܫܪܽܘܢ 2:22329 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-091215 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-091216 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܢܫܟܚܘܢ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ 2:21251 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-091217 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-091218 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܣܝܒܪܬܐ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ 2:13882 ܣܒܪ Noun food, sustenance 374 150 62042-091219 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62042-091220 - - - - - - No - - -
ܕܒܐܬܪܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2209 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62042-091221 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܘܪܒܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7581 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 62042-091222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ 2:731 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-091223 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.