<-- Luke 8:41 | Luke 8:43 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:42

Luke 8:42 - ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪ݈ܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܚܳܒ݂ܶܨ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) for he had an only daughter, as a daughter of twelve years, and she was nigh unto death. And as Jeshu went with him, the great multitude pressed him.

(Murdock) for he had an only daughter, about twelve years old, and she was near dying. And as Jesus went with him, a great multitude pressed upon him.

(Lamsa) For he had an only daughter, about twelve years old, and she was near death. And as Jesus went with him, a large crowd pressed against him.

(KJV) For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪܬܐ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ 2:3316 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62042-08420 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-08421 - - - - - - No - - -
ܝܚܝܕܝܬܐ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܬ݁ܳܐ 2:9081 ܝܚܕ Adjective only, only begotten 191 94 62042-08422 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-08423 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-08424 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-08425 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-08426 - - - - - - No - - -
ܒܪܬ ܒ݁ܰܪ݈ܬ݂ 2:3315 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62042-08427 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-08428 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܪܬܥܣܪܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:16083 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62042-08429 - Feminine - - - - No - - -
ܘܩܪܝܒܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ 2:19042 ܩܪܒ Adjective hand, near, neighbour 519 198 62042-084210 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-084211 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܡܬ ܠܰܡܡܳܬ݂ 2:11463 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62042-084212 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-084213 - - - - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܳܙܶܠ 2:343 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-084214 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62042-084215 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-084216 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-084217 - - - - - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62042-084218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-084219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܒܨ ܚܳܒ݂ܶܨ 2:6174 ܚܒܨ Verb crowd together, throng 124 69 62042-084220 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-084221 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-084222 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.