<-- Luke 7:7 | Luke 7:9 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 7:8

Luke 7:8 - ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܙܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For I also am a man who am subjected under authority; and there are under my hand soldiers, and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth.

(Murdock) For I also am a man subjected to authority; and I have soldiers under my command; and I say to this one, Go; and he goeth: and to another, Come; and he cometh: and to my servant, Do this; and he doeth [it.]

(Lamsa) For I am also a man in government service, and there are soldiers under my command; and I say to this one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it.

(KJV) For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-07080 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-07081 First Common Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-07082 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-07083 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-07084 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܡܫܥܒܕ ܕ݁ܰܡܫܰܥܒ݁ܰܕ݂ 2:28099 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-07085 First Masculine Singular - Passive Participle SHAPHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-07086 First Common Singular - - - Yes - - -
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62042-07087 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62042-07088 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-07089 - - - - - - No - - -
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62042-070810 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝ 2:565 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62042-070811 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ 2:1564 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62042-070812 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܳܐܡܰܪ 2:23303 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-070813 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-070814 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-070815 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܙܠ ܕ݁ܙܶܠ 2:361 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-070816 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܙܠ ܘܳܐܙܶܠ 2:367 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-070817 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐܚܪܢܐ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7692 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62042-070818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ 2:2117 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-070819 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܬܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ 2:2134 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-070820 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܥܒܕܝ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ 2:15025 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62042-070821 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܥܒܕ ܥܒ݂ܶܕ݂ 2:14974 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-070822 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-070823 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܥܒܕ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14934 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-070824 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.