<-- Luke 7:21 | Luke 7:23 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 7:22

Luke 7:22 - ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And Jeshu answered and said to them, Go tell Juchanon every thing you have seen and heard: that the blind see, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead arise, and the poor are evangelized;

(Murdock) And Jesus replied, and said to them: Go ye, and tell John all that ye have seen and heard; that the blind see, and the lame walk, and the leprous are cleansed, and the deaf hear, and the dead arise, and to the poor good news is proclaimed:

(Lamsa) So Jesus answered and said to them, Go and tell John everything that you have seen and heard; that the blind see, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead rise up, and the poor are given hope.

(KJV) Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܢܐ ܘܰܥܢܳܐ 2:15980 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62042-07220 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-07221 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-07222 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-07223 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܙܠܘ ܙܶܠܘ 2:380 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-07224 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܡܪܘ ܐܶܡܰܪܘ 2:1248 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-07225 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܠܝܘܚܢܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8954 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62042-07226 - - - - - - No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62042-07227 - - - - - - No - - -
ܕܚܙܝܬܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:6614 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-07228 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܫܡܥܬܘܢ ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21743 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-07229 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܣܡܝܐ ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ 2:14526 ܣܡܝ Adjective blind 380 152 62042-072210 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܙܝܢ ܚܳܙܶܝܢ 2:6687 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-072211 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܚܓܝܪܐ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ 2:6218 ܚܓܪ Participle Adjective lame 126 69 62042-072212 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܗܠܟܝܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ 2:5219 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62042-072213 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܓܪܒܐ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ 2:3994 ܓܪܒ Noun leper 77 50 62042-072214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܕܟܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ 2:4570 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62042-072215 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܚܪܫܐ ܘܚܰܪܫܶܐ 2:7638 ܚܪܫ Adjective dumb, mute, deaf 160 82 62042-072216 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܡܥܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢ 2:21770 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-072217 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܝܬܐ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11511 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62042-072218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18338 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-072219 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܣܟܢܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12261 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62042-072220 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ 2:13839 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62042-072221 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.