<-- Luke 6:48 | Luke 7:1 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 6:49

Luke 6:49 - ܘܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܒ݁ܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܀

Translations

(Etheridge) And he who heareth and doeth not, is like a man who built his house upon the dust, without a foundation: and when the river beat against it, it immediately fell, and the ruin was great of that house.

(Murdock) But he that heareth and doeth not, is like a man that built his house upon the earth, without a foundation; and when the torrent rushed upon it, it fell immediately, and the ruin of that house was great.

(Lamsa) And he who hears and does not, is like a man who built his house on the earth without a foundation; and when the river beat against it, it fell immediately, and the fall of that house was great.

(KJV) But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘ ܘܗܰܘ 2:5053 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-06490 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܡܥ ܕ݁ܫܳܡܰܥ 2:21709 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-06491 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-06492 - - - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14972 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-06493 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܳܡܶܐ 2:4732 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62042-06494 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-06495 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ 2:2836 ܒܢܐ Verb build 48 37 62042-06496 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܬܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2705 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-06497 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-06498 - - - - - - No - - -
ܥܦܪܐ ܥܰܦ݂ܪܳܐ 2:16109 ܥܦܪ Noun earth, dust, soil 422 166 62042-06499 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-064910 - - - - - - No - - -
ܫܬܐܣܬܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ 2:1734 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62042-064911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-064912 - - - - - - No - - -
ܐܬܛܪܝ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ 2:8392 ܛܪܐ Verb trouble, beat upon, urge, impel, agitate 181 89 62042-064913 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-064914 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܢܗܪܐ ܢܰܗܪܳܐ 2:12787 ܢܗܪ Noun river 330 137 62042-064915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-064916 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܥܬܗ ܫܳܥܬ݂ܶܗ 2:22051 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62042-064917 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܦܠ ܢܦ݂ܰܠ 2:13293 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62042-064918 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܗܘܬ ܘܰܗܘܳܬ݂ 2:5128 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-064919 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܦܘܠܬܗ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ 2:13269 ܢܦܠ Noun fall, collapse 291 129 62042-064920 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62042-064921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܬܐ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2721 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-064922 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-064923 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.