<-- Luke 6:47 | Luke 6:49 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 6:48

Luke 6:48 - ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܘܥܰܡܶܩ ܘܣܳܡ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܶܐܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ ܡܶܠܶܐܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗ݈ܝ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) He is like a man who built a house, and digged deep, and laid the foundations upon the rock: but when there was an inundation, [Or, fulness, that is, of water.] the inundation beat against that house, and it could not shake it, for its foundations were set upon a rock.

(Murdock) He is like a man that built a house; and he dug and went deep, and laid the foundations on a rock: and when a flood occurred, the flood rushed upon that house, and could not move it, for its foundation rested on a rock.

(Lamsa) He is like a man who built a house, and dug deep, and laid its foundations upon the rock; and when the flood came, the flood beat upon that house, and could not shake it; for its foundation was laid upon a rock.

(KJV) He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܡܐ ܕ݁ܳܡܶܐ 2:4732 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62042-06480 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-06481 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ 2:2836 ܒܢܐ Verb build 48 37 62042-06482 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܬܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2704 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-06483 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܦܪ ܘܰܚܦ݂ܰܪ 2:7505 ܚܦܪ Verb dig 154 80 62042-06484 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܥܡܩ ܘܥܰܡܶܩ 2:15934 ܥܡܩ Verb dig 418 165 62042-06485 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܘܣܡ ܘܣܳܡ 2:14250 ܣܡ Verb put, place 379 152 62042-06486 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܬܐܣܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܐ 2:1731 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62042-06487 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-06488 - - - - - - No - - -
ܫܘܥܐ ܫܽܘܥܳܐ 2:20989 ܫܘܥܐ Noun rock 567 218 62042-06489 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-064810 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-064811 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-064812 - - - - - - No - - -
ܡܠܐܐ ܡܶܠܶܐܳܐ 2:11872 ܡܠܐ Noun flood 277 124 62042-064813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܛܪܝ ܐܶܬ݁ܛܰܪܺܝ 2:8392 ܛܪܐ Verb trouble, beat upon, urge, impel, agitate 181 89 62042-064814 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܠܐܐ ܡܶܠܶܐܳܐ 2:11872 ܡܠܐ Noun flood 277 124 62042-064815 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܒܝܬܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2692 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-064816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-064817 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-064818 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚ ܐܶܫܟ݁ܰܚ 2:21191 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-064819 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܙܝܥܝܘܗܝ ܕ݁ܰܢܙܺܝܥܺܝܘܗ݈ܝ 2:5669 ܙܥ Verb shaken, confused, stir, trouble, stir 118 67 62042-064820 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܣܝܡܐ ܣܺܝܡܳܐ 2:14269 ܣܡ Verb put, place 379 152 62042-064821 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-064822 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-064823 - - - - - - No - - -
ܫܬܐܣܬܗ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܶܗ 2:1735 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62042-064824 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-064825 - - - - - - No - - -
ܫܘܥܐ ܫܽܘܥܳܐ 2:20989 ܫܘܥܐ Noun rock 567 218 62042-064826 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.