<-- Luke 6:34 | Luke 6:36 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 6:35

Luke 6:35 - ܒ݁ܪܰܡ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But love your adversaries, and do good to them, and lend, and cut not off the hope of any one; and great shall be your reward, and you shall be the children of the Most High; for he is benign to the evil and to the ungrateful.

(Murdock) But love ye your enemies, and do them good; and lend ye, and disappoint the hopes of no one: and great will be your reward, and ye will be children of the Highest; for he is kind to the evil, and to the unthankful.

(Lamsa) But love your enemies, and do good to them, and lend, and do not cut off any man's hope; so your reward will increase, and you will become sons of the Highest; for he is gracious to the wicked and the cruel.

(KJV) But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪܡ ܒ݁ܪܰܡ 2:3377 ܒܪܡ Particle nevertheless, but, yet 56 40 62042-06350 - - - - - - No - - -
ܐܚܒܘ ܐܰܚܶܒ݂ܘ 2:6024 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62042-06351 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܠܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:3099 ܒܥܠ Adjective enemy 51 39 62042-06352 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܐܛܐܒܘ ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ 2:7916 ܛܐܒ Verb good 165 84 62042-06353 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-06354 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܘܙܦܘ ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ 2:9070 ܝܙܦ Verb borrow, lend 191 94 62042-06355 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-06356 - - - - - - No - - -
ܬܦܣܩܘܢ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ 2:16894 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62042-06357 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62042-06358 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-06359 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܢܗܘܐ ܘܢܶܗܘܶܐ 2:5129 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-063510 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-063511 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܓܪܟܘܢ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ 2:198 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 62042-063512 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܬܗܘܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5135 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-063513 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܢܘܗܝ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ 2:3229 ܒܪ Noun son 53 40 62042-063514 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܪܡܐ ܕ݁ܪܳܡܳܐ 2:19740 ܪܡ Adjective high, loud voice 543 209 62042-063515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-063516 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܣܝܡ ܒ݁ܰܣܺܝܡ 2:2889 ܒܣܡ Verb merry, anoint, merrily, joyfully, rejoice 49 38 62042-063517 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-063518 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-063519 - - - - - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ 2:2289 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62042-063520 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-063521 - - - - - - No - - -
ܟܦܘܪܐ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ 2:10450 ܟܦܪ Adjective unthankful 222 104 62042-063522 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.