<-- Luke 6:15 | Luke 6:17 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 6:16

Luke 6:16 - ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and Jihuda bar Jakub, and Jihuda Scaruta, [Or, S'karjuta.] he who was the traitor.

(Murdock) and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor.

(Lamsa) And Judas the son of James, and Judas of Iscariot, who became the traitor.

(KJV) And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝܗܘܕܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8932 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Jude 189 92 62042-06160 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-06161 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܝܥܩܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9387 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62042-06162 - - - - - - No - - -
ܘܝܗܘܕܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8926 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Judas 189 92 62042-06163 - - - - - - No - - -
ܣܟܪܝܘܛܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ 2:14419 ܣܟܪܝܘܛܐ Proper Noun Iscariot 378 151 62042-06164 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-06165 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-06166 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܠܡܢܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ 2:21446 ܫܠܡ Noun betrayer, traitor 307 134 62042-06167 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.