<-- Luke 4:24 | Luke 4:26 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 4:25

Luke 4:25 - ܫܪܳܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ ܫܡܰܝܳܐ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܘܝܰܪܚܶܐ ܫܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For I say to you the truth, that many widows were in the house of Isroel in the days of Elia the prophet, when the heavens were shut up for three years and six months, and great famine was in all the land;

(Murdock) And I tell you the truth, that there were many widows in the house of Israel, in the days of Elijah the prophet, when the heavens were closed up three years and six months, and there was a great famine in all the land:

(Lamsa) For truly I say to you, There were many widows in Israel in the days of the prophet Elijah, when the heaven was closed for three years and six months, and there was a great famine throughout the land;

(KJV) But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܪܪܐ ܫܪܳܪܳܐ 2:22295 ܫܪ Noun truth 599 231 62042-04250 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-04251 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-04252 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-04253 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-04254 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܣܓܝ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13917 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-04255 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1952 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62042-04256 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-04257 - - - - - - No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-04258 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܐܝܣܪܝܠ ܒ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:702 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62042-04259 - - - - - - No - - -
ܒܝܘܡܝ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ 2:8974 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-042510 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܠܝܐ ܐܺܠܺܝܳܐ 2:951 ܐܠܝܐ Proper Noun Elijah 17 22 62042-042511 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-042512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-042513 - - - - - - No - - -
ܐܬܬܚܕܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ 2:497 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62042-042514 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21654 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-042515 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-042516 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܠܬ ܬ݁ܠܳܬ݂ 2:22834 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62042-042517 - Feminine - - - - No - - -
ܘܝܪܚܐ ܘܝܰܪܚܶܐ 2:9521 ܝܪܚ Noun month 197 97 62042-042518 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܬܐ ܫܬ݁ܳܐ 2:22491 ܫܬ Numeral six 600 232 62042-042519 - Masculine - - - - No - - -
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-042520 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܦܢܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ 2:10437 ܟܦܢ Noun hunger, famine 222 104 62042-042521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62042-042522 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-042523 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62042-042524 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.