<-- Luke 3:32 | Luke 3:34 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:33

Luke 3:33 - ܒ݁ܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܳܪܳܡ ܒ݁ܰܪ ܚܶܨܪܽܘܢ ܒ݁ܰܪ ܦ݁ܰܪܨ ܒ݁ܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) bar Aminodob, bar Aram, bar Chetsrun, bar Pharets, bar Jihuda,

(Murdock) the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Pharez, the son of Judah

(Lamsa) The son of Aminadab, the son of Aram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Juda,

(KJV) Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03330 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܥܡܝܢܕܒ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ݂ 2:15899 ܥܡܝܢܕܒ Proper Noun Aminadab 417 165 62042-03331 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03332 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܪܡ ܐܳܪܳܡ 2:1937 ܐܪܡ Proper Noun Aram 28 30 62042-03333 - Masculine - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03334 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܚܨܪܘܢ ܚܶܨܪܽܘܢ 2:7551 ܚܨܪܘܢ Proper Noun Hezron 155 81 62042-03335 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03336 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܦܪܨ ܦ݁ܰܪܨ 2:17189 ܦܪܨ Proper Noun Phares 464 180 62042-03337 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03338 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܝܗܘܕܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8940 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Judah 189 92 62042-03339 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.