<-- Luke 3:30 | Luke 3:32 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:31

Luke 3:31 - ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܡܰܐܢܺܝ ܒ݁ܰܪ ܡܰܛܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܢܳܬ݂ܳܢ ܒ݁ܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) bar Malia, bar Mani, bar Mattha, bar Nathan, bar David,

(Murdock) the son of Melcah, the son of Mainan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

(Lamsa) The son of Melea, the son of Mani, the son of Matta, the son of Nathan, the son of David,

(KJV) Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03310 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܠܝܐ ܡܰܠܝܳܐ 2:11873 ܡܠܝܐ Proper Noun Melea 277 124 62042-03311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03312 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܐܢܝ ܡܰܐܢܺܝ 2:11373 ܡܐܢܝ Proper Noun Mani 247 114 62042-03313 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03314 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܛܬܐ ܡܰܛܬ݂ܳܐ 2:11650 ܡܛܬܐ Proper Noun Mattatha 268 120 62042-03315 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03316 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܬܢ ܢܳܬ݂ܳܢ 2:13644 ܢܬܢ Proper Noun Nathan 354 144 62042-03317 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03318 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܘܝܕ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ 2:4228 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 62042-03319 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.