<-- Luke 3:24 | Luke 3:26 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:25

Luke 3:25 - ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݁ܬ݂ܰܐ ܒ݁ܰܪ ܥܰܡܽܘܨ ܒ݁ܰܪ ܢܰܚܽܘܡ ܒ݁ܰܪ ܚܶܣܠܺܝ ܒ݁ܰܪ ܢܰܓ݁ܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) bar Mattha, bar Amuts, bar Nachum, bar Chesli, bar Nagi,

(Murdock) the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

(Lamsa) The son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

(KJV) Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03250 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܬܬܐ ܡܰܬ݁ܬ݂ܰܐ 2:12576 ܡܬܬܐ Proper Noun Mattathias 323 135 62042-03251 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03252 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܥܡܘܨ ܥܰܡܽܘܨ 2:15888 ܥܡܘܨ Proper Noun Amos 417 164 62042-03253 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03254 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܚܘܡ ܢܰܚܽܘܡ 2:12894 ܢܚܘܡ Proper Noun Nahum 335 139 62042-03255 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03256 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܚܣܠܝ ܚܶܣܠܺܝ 2:7406 ܚܣܠܝ Proper Noun Esli 151 79 62042-03257 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62042-03258 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܓܝ ܢܰܓ݁ܺܝ 2:12690 ܢܓܝ Proper Noun Nagge 327 136 62042-03259 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.