<-- Luke 24:49 | Luke 24:51 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 24:50

Luke 24:50 - ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he brought them out unto Bethania, and lifted up his hands, and blessed them.

(Murdock) And he led them out as far as Bethany, and lifted his hands, and blessed them.

(Lamsa) And he took them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them.

(KJV) And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦܩ ܘܰܐܦ݁ܶܩ 2:13368 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-24500 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-24501 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62042-24502 - - - - - - No - - -
ܠܒܝܬ‌ܥܢܝܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ 2:2678 ܒܝܬ‌ܥܢܝܐ Proper Noun Bethany 43 35 62042-24503 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܝܡ ܘܰܐܪܺܝܡ 2:19708 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62042-24504 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܝܕܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:563 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62042-24505 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܒܪܟ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ 2:2471 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62042-24506 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-24507 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.