<-- Luke 23:31 | Luke 23:33 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 23:32

Luke 23:32 - ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And there went with him two others, workers of evil, to be put to death.

(Murdock) And there went along with him two others, malefactors, to be crucified.

(Lamsa) And there were coming with him two others, malefactors, to be put to death.

(KJV) And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ 2:2138 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-23320 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-23321 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62042-23322 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62042-23323 - Masculine - - - - No - - -
ܐܚܪܢܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܺܝܢ 2:7679 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62042-23324 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܥܒܕܝ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ 2:14981 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-23325 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ 2:2293 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62042-23326 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ 2:18451 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62042-23327 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.