<-- Luke 23:29 | Luke 23:31 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 23:30

Luke 23:30 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܫܰܪܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܛܽܘܪܶܐ ܕ݁ܦ݂ܶܠܘ ܥܠܰܝܢ ܘܰܠܪܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܳܝܶܢܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us ! and to the heights, Cover us !

(Murdock) Then will they begin to say to the mountains, Fall upon us! and to the hills, Cover us!

(Lamsa) Then they will begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.

(KJV) Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62042-23300 - - - - - - No - - -
ܬܫܪܘܢ ܬ݁ܫܰܪܽܘܢ 2:22402 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-23301 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-23302 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܛܘܪܐ ܠܛܽܘܪܶܐ 2:8102 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 62042-23303 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܦܠܘ ܕ݁ܦ݂ܶܠܘ 2:13279 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62042-23304 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܥܠܝܢ ܥܠܰܝܢ 2:15710 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-23305 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܪܡܬܐ ܘܰܠܪܳܡܳܬ݂ܳܐ 2:19746 ܪܡ Noun hill 544 209 62042-23306 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܣܝܢܢ ܕ݁ܟ݂ܰܣܳܝܶܢܳܢ 2:10351 ܟܣܐ Verb cover, conceal, hide 220 104 62042-23307 Second Feminine Plural - Imperative PAEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.