<-- Luke 23:13 | Luke 23:15 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 23:14

Luke 23:14 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܩܶܒ݂ܬ݁ܶܗ ܠܥܺܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܥܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܡܰܪܫܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) and said to them, You have brought to me this man as a perverter of your people; and, behold, I have examined him in your sight, and have found no cause in this man of all that you accuse him:

(Murdock) and said to them: Ye have brought this man before me, as a disturber of your people; and lo, I have examined him before you, and I find in the man no crime, among all that ye charge upon him.

(Lamsa) And he said to them, You brought me this man, as if he were misleading your people; and behold, I have examined him before your own eyes, and I have found no fault in this man concerning all that you accuse him.

(KJV) Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-23140 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-23141 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܪܒܬܘܢ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:19012 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-23142 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62042-23143 - - - - - - No First Common Singular
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-23144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-23145 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-23146 - - - - - - No - - -
ܡܗܦܟ ܡܰܗܦ݁ܶܟ݂ 2:5322 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62042-23147 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15824 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62042-23148 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62042-23149 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-231410 First Common Singular - - - No - - -
ܥܩܒܬܗ ܥܰܩܶܒ݂ܬ݁ܶܗ 2:16133 ܥܩܒ Denominative investigate, inquire, examine 424 167 62042-231411 First Common Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܥܢܝܟܘܢ ܠܥܺܢܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15532 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-231412 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܥܠܬܐ ܘܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15666 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62042-231413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62042-231414 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-231415 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚܬ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ 2:21201 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-231416 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܓܒܪܐ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3487 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-231417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-231418 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-231419 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-231420 - - - - - - No - - -
ܕܡܪܫܝܢ ܕ݁ܡܰܪܫܶܝܢ 2:29996 ܪܫܐ Verb blame, fault, accuse 550 212 62042-231421 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-231422 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-231423 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.