<-- Luke 22:16 | Luke 22:18 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 22:17

Luke 22:17 - ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he took the cup, and praised, and said, Take this, and divide it among yourselves:

(Murdock) [And he took the cup, and gave thanks, and said: Take this, and divide it among you.

(Lamsa) And he took the cup and gave thanks and said, Take this, and divide it among yourselves.

(KJV) And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܣܒ ܘܰܢܣܰܒ݂ 2:13173 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62042-22170 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62042-22171 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܘܕܝ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ 2:8548 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62042-22172 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-22173 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܣܒܘ ܣܰܒ݂ܘ 2:13208 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62042-22174 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-22175 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܦܠܓܘ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ 2:16678 ܦܠܓ Verb divide, distribute, divide, doubt 446 174 62042-22176 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܒܝܢܬܟܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2662 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62042-22177 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.