<-- Luke 21:1 | Luke 21:3 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 21:2

Luke 21:2 - ܘܰܚܙܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܫܳܡܽܘܢܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he saw also a certain poor widow who threw in two shomonee.

(Murdock) And he saw also a certain poor widow, who cast in two mites.

(Lamsa) And he also saw a poor widow, who cast in two pennies.

(KJV) And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܐ ܘܰܚܙܳܐ 2:6641 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-21020 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-21021 - - - - - - No - - -
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ 2:1951 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62042-21022 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-21023 - Feminine - - - - No - - -
ܡܣܟܢܬܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ 2:12266 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62042-21024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܡܝܬ ܕ݁ܰܐܪܡܝܰܬ݂ 2:20031 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62042-21025 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܫܡܘܢܐ ܫܳܡܽܘܢܶܐ 2:21642 ܫܡܘܢܐ Noun coin 583 225 62042-21026 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62042-21027 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.