<-- Luke 1:55 | Luke 1:57 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 1:56

Luke 1:56 - ܩܰܘܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And Mariam stayed with Elishaba three months, and returned to her house.

(Murdock) And Mary remained with Elisabeth about three months, and returned to her home.

(Lamsa) Mary stayed with Elizabeth about three months, and then returned to her own home.

(KJV) And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܩܘܝܬ ܩܰܘܝܰܬ݂ 2:18237 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62042-01560 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-01561 - - - - - - No - - -
ܡܪܝܡ ܡܰܪܝܰܡ 2:12456 ܡܪܝܡ Proper Noun Mary 301 132 62042-01562 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-01563 - - - - - - No - - -
ܐܠܝܫܒܥ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ 2:968 ܐܠܝܫܒܥ Proper Noun Elizabeth 17 22 62042-01564 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-01565 - - - - - - No - - -
ܝܪܚܐ ܝܰܪܚܶܐ 2:9525 ܝܪܚ Noun month 197 97 62042-01566 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62042-01567 - Masculine - - - - No - - -
ܘܗܦܟܬ ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ 2:5316 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62042-01568 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܒܝܬܗ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ 2:2740 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-01569 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.