<-- Luke 1:4 | Luke 1:6 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 1:5

Luke 1:5 - ܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܰܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܫܡܳܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܀

Translations

(Etheridge) THERE was in the days of Herodes, king of the Jihudoyee, a certain priest whose name was Zakaria, of the service of the house of Abia, and his wife (was) of the daughters of Aharun; her name was Elishaba.

(Murdock) In the days of Herod the king of Judaea, there was a certain priest, whose name was Zachariah, of the ministration of the house of Abijah; and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

(Lamsa) There was in the days of Herod, king of Judaea, a priest whose name was Zacharias, of the order of ministry of the house of Abijah; and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.

(KJV) There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-01050 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܘܡܬܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ 2:8978 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-01051 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܪܘܕܣ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5361 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62042-01052 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62042-01053 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8903 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62042-01054 - - - - - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܳܐ 2:9833 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62042-01055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-01056 - Masculine - - - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62042-01057 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-01058 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܙܟܪܝܐ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ 2:5770 ܙܟܪܝܐ Proper Noun Zacharias 116 66 62042-01059 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-010510 - - - - - - No - - -
ܬܫܡܫܬܐ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21904 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62042-010511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܬ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2720 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-010512 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܒܝܐ ܐܰܒ݂ܺܝܰܐ 2:135 ܐܒܝܐ Proper Noun Abijah 2 13 62042-010513 - - - - - - No - - -
ܘܐܢܬܬܗ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ 2:1503 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-010514 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-010515 - - - - - - No - - -
ܒܢܬܗ ܒ݁ܢܳܬ݂ܶܗ 2:3314 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62042-010516 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܗܪܘܢ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ 2:251 ܐܗܪܘܢ Proper Noun Aaron 4 15 62042-010517 - - - - - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܳܗ 2:21614 ܫܡ Noun name 583 225 62042-010518 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-010519 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܠܝܫܒܥ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ 2:968 ܐܠܝܫܒܥ Proper Noun Elizabeth 17 22 62042-010520 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.