<-- Luke 15:28 | Luke 15:30 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 15:29

Luke 15:29 - ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܫܢܺܝܢ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܓ݁ܰܕ݂ܝܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܥܰܡ ܪܳܚܡܰܝ ܀

Translations

(Etheridge) But he said to his father, Behold, how many years have I wrought thee service, and never have I transgressed thy commandment: yet never hast thou given me a kid, that I might feast with my friends.

(Murdock) And he said to his father: Lo, these many years have I labored in thy service, and never transgressed thy command; and thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends.

(Lamsa) But he said to his father, Behold, how many years I have served you, and I never disobeyed your commandment; and yet you never gave me even a kid, that I might make merry with my friends.

(KJV) And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-15290 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-15291 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-15292 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܒܘܗܝ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:60 ܐܒ Noun father 2 13 62042-15293 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62042-15294 - - - - - - No - - -
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62042-15295 - - - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-15296 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܦܠܚ ܦ݁ܳܠܰܚ 2:28667 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 62042-15297 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-15298 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-15299 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܥܒܕܘܬܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:15090 ܥܒܕ Noun service, bondage 397 157 62042-152910 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-152911 - - - - - - No - - -
ܡܡܬܘܡ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 2:12546 ܡܬܡ Particle always, ever 280 125 62042-152912 - - - - - - No - - -
ܥܒܪܬ ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ 2:15147 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62042-152913 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܩܕܢܟ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܟ݂ 2:16981 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62042-152914 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62042-152915 - - - - - - No - - -
ܡܬܘܡ ܡܬ݂ܽܘܡ 2:12547 ܡܬܡ Particle always, ever 314 135 62042-152916 - - - - - - No - - -
ܓܕܝܐ ܓ݁ܰܕ݂ܝܳܐ 2:3521 ܓܕܝܐ Noun kid, goat 60 45 62042-152917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-152918 - - - - - - No - - -
ܝܗܒܬ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ 2:8857 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-152919 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62042-152920 - - - - - - No First Common Singular
ܕܐܬܒܣܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ 2:2910 ܒܣܡ Verb merry, anoint, merrily, joyfully, rejoice 49 38 62042-152921 First Common Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-152922 - - - - - - No - - -
ܪܚܡܝ ܪܳܚܡܰܝ 2:19841 ܪܚܡ Noun friend 537 207 62042-152923 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.