<-- Luke 14:30 | Luke 14:32 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 14:31

Luke 14:31 - ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܳܫܽܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܘܠܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܡܶܐܪܰܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Or, what king, going to war with a king his neighbour, doth not first consider, whether he be able with ten thousand to meet him who cometh against him with twenty thousand?

(Murdock) Or what king, that is going to contend in battle with his neighbor king, doth not first consider, whether he is able, with ten thousand, to meet him that is coming against him with twenty thousand ?

(Lamsa) Or which king, who goes to war to fight against a king equal to him, would not at first reason, whether he is able with ten thousand to meet the one who is coming against him with twenty thousand?

(KJV) Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62042-14310 - - - - - - No - - -
ܡܢܘ ܡܰܢܽܘ 2:5028 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62042-14311 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62042-14312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܙܠ ܕ݁ܳܐܙܶܠ 2:355 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-14313 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܩܪܒܐ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ 2:19031 ܩܪܒ Noun war, battle, fighting 517 197 62042-14314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܬܟܬܫܘ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܳܫܽܘ 2:10817 ܟܬܫ Verb strike, strive, endeavor, fight 232 107 62042-14315 - - - - Infinitive ETHPAEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-14316 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62042-14317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܒܪܗ ܚܰܒ݂ܪܶܗ 2:6183 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62042-14318 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-14319 - - - - - - No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62042-143110 - - - - - - No - - -
ܡܬܪܥܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ 2:20168 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62042-143111 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62042-143112 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21256 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-143113 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܥܣܪܐ ܒ݁ܥܶܣܪܳܐ 2:16049 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 62042-143114 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 62042-143115 - - Plural Absolute - - No - - -
ܠܡܐܪܥ ܠܡܶܐܪܰܥ 2:1978 ܐܪܥ Verb encounter, meet 28 31 62042-143116 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܗܘ ܠܗܰܘ 2:5060 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-143117 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:2093 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-143118 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-143119 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܥܣܪܝܢ ܒ݁ܥܶܣܪܺܝܢ 2:16090 ܥܣܪ Numeral twenty 421 166 62042-143120 - - - - - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 62042-143121 - - Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.