<-- Luke 14:20 | Luke 14:22 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 14:21

Luke 14:21 - ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܪܓ݂ܶܙ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܦ݁ܽܘܩ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܠܫܽܘܩܶܐ ܘܰܠܒ݂ܺܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܠܟ݂ܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܶܐܒ݂ܶܐ ܘܠܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the servant came and told his lord these things. Then the lord of the house was angry, and said to his servant, Go into the streets and outskirts of the city, and bring hither the poor, and the afflicted, and the lame, and the sightless.

(Murdock) And the servant came, and told his lord these things. Then the lord of the house was angry: and he said to his servant, Go out quickly into the market-places and streets of the city, and bring in hither the poor, and the diseased, and the lame, and the blind.

(Lamsa) And the servant came and told his master these things. Then the master of the house was angry, and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in here the poor, the afflicted, the maimed and the blind.

(KJV) So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-14210 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-14211 - Masculine Singular - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:15038 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62042-14212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-14213 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܪܗ ܠܡܳܪܶܗ 2:12389 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-14214 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-14215 - Common Plural - - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62042-14216 - - - - - - No - - -
ܪܓܙ ܪܓ݂ܶܙ 2:19359 ܪܓܙ Verb angry, provoke 528 201 62042-14217 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܪܐ ܡܳܪܶܐ 2:12399 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-14218 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܝܬܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2704 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-14219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-142110 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܥܒܕܗ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ 2:15031 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62042-142111 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܦܘܩ ܦ݁ܽܘܩ 2:13422 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62042-142112 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܒܥܓܠ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ 2:15172 ܥܓܠ Particle quickly 399 158 62042-142113 - - - - - - No - - -
ܠܫܘܩܐ ܠܫܽܘܩܶܐ 2:21006 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62042-142114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܒܪܝܬܐ ܘܰܠܒ݂ܺܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:3373 ܒܪ Noun quarter, street 55 40 62042-142115 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 62042-142116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܥܠ ܘܰܐܥܶܠ 2:15609 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62042-142117 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܠܟܐ ܠܟ݂ܳܐ 2:9729 ܟܐ Particle here 201 98 62042-142118 - - - - - - No - - -
ܠܡܣܟܢܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12263 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62042-142119 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܟܐܒܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܶܐܒ݂ܶܐ 2:9761 ܟܐܒ Participle Adjective afflicted 270 122 62042-142120 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܚܓܪܐ ܘܠܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ 2:6223 ܚܓܪ Participle Adjective lame 263 119 62042-142121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܥܘܝܪܐ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ 2:15413 ܥܘܪ Adjective blind 404 160 62042-142122 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.