<-- Luke 14:11 | Luke 14:13 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 14:12

Luke 14:12 - ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܐ ܪܳܚܡܰܝܟ݁ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܰܚܰܝܟ݁ ܐܰܘ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܽܘܢܳܟ݂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he said to him who had called him, When thou makest a dinner or a supper, thou shouldest not call thy friends, nor thy brethren, nor thy kinsmen, nor thy rich neighbours, lest they also call thee, and thou have this recompence.

(Murdock) And he said to him that invited him: When thou makest a dinner or a supper, invite not thy friends, nor thy brothers, nor thy relatives, nor thy rich neighbors; lest they also invite thee, and thou have this recompense.

(Lamsa) He also said to him who had invited him, When you give a dinner or a supper, do not invite your friends, nor your brothers, nor your relatives, nor your rich neighbors; they might probally invite you, and you will be repaid for this.

(KJV) Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-14120 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-14121 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-14122 - - - - - - No - - -
ܠܗܘ ܠܗܰܘ 2:5060 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-14123 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܝܗܝ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ 2:18848 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62042-14124 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62042-14125 - - - - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:28104 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-14126 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-14127 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܫܪܘܬܐ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:22420 ܫܪܐ Noun meal, breakfast, dinner 598 231 62042-14128 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62042-14129 - - - - - - No - - -
ܐܚܫܡܝܬܐ ܐܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ 2:7869 ܚܫܡ Noun supper, feasts 163 83 62042-141210 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-141211 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5141 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-141212 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܪܐ ܩܳܪܶܐ 2:29471 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62042-141213 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܪܚܡܝܟ ܪܳܚܡܰܝܟ݁ 2:19842 ܪܚܡ Noun friend 537 207 62042-141214 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܦܠܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ 2:1744 ܐܦ Particle not even 26 28 62042-141215 - - - - - - No - - -
ܐܚܝܟ ܐܰܚܰܝܟ݁ 2:406 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62042-141216 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62042-141217 - - - - - - No - - -
ܐܚܝܢܝܟ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝܟ݁ 2:449 ܐܚܐ Adjective cousin, kinswoman, kinsman 11 18 62042-141218 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-141219 - - - - - - No - - -
ܫܒܒܝܟ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ 2:20482 ܫܒܒܐ Adjective neighbor 555 214 62042-141220 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܥܬܝܪܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ 2:16342 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62042-141221 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62042-141222 - - - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-141223 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-141224 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܩܪܘܢܟ ܢܶܩܪܽܘܢܳܟ݂ 2:18878 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62042-141225 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Second Masculine Singular
ܘܢܗܘܐ ܘܢܶܗܘܶܐ 2:5129 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-141226 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-141227 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܦܘܪܥܢܐ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ 2:17152 ܦܪܥ Noun recompense, retribution 439 171 62042-141228 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-141229 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.