<-- Luke 13:21 | Luke 13:23 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:22

Luke 13:22 - ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܒ݂ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܘܳܐܙܶܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) And he journeyed, teaching in the villages and in the cities, and going forwards to Urishlem.

(Murdock) And he travelled through the villages and cities, teaching and going towards Jerusalem.

(Lamsa) And he journeyed through the villages and cities, teaching, and going to Jerusalem.

(KJV) And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܪܕܐ ܘܪܳܕ݂ܶܐ 2:19470 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62042-13220 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-13221 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܩܘܪܝܐ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ 2:19067 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62042-13222 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒ݂ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4507 ܕܢ Noun city 252 115 62042-13223 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-13224 - - - - - - No - - -
ܡܠܦ ܡܰܠܶܦ݂ 2:9227 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62042-13225 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܘܐܙܠ ܘܳܐܙܶܠ 2:367 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-13226 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:336 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62042-13227 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.