<-- Jude 1:8 | Jude 1:10 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:9

Jude 1:9 - ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܶܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܓ݂ܥܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Yet Mikael, chief of angels, when, with the accuser speaking, he contended on account of the body of Musha, dared not bring against him a reviling judgment, but said, The Lord rebuke thee.

(Murdock) But Michael the archangel, who, in debate with the Accuser, contended about the body of Moses, did not venture to bring against him a reviling declaration; but said, The Lord will rebuke thee.

(Lamsa) Yet Michael, the archangel, when contending with the devil about the body of Moses, did not dare to bring railing accusation against him, but said, The LORD rebuke thee.

(KJV) Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܝܟܐܝܠ ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ 2:11662 ܡܝܟܐܝܠ Proper Noun Michael 269 121 63065-01090 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63065-01091 - - - - - - No - - -
ܪܝܫ ܪܺܝܫ 2:19949 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 63065-01092 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63065-01093 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63065-01094 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܡ ܕ݁ܥܰܡ 2:15772 ܥܡ Particle with 416 164 63065-01095 - - - - - - No - - -
ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ 2:804 ܐܟܠ Noun accuser, calumniator 15 21 63065-01096 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-01097 - - - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:4414 ܕܢ Denominative judge 95 56 63065-01098 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 63065-01099 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63065-010910 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63065-010911 - - - - - - No - - -
ܦܓܪܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ 2:16422 ܦܓܪ Noun body 434 170 63065-010912 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܘܫܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ 2:11437 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 63065-010913 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63065-010914 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܚ ܐܰܡܪܰܚ 2:12436 ܡܪܚ Denominative dare 300 131 63065-010915 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܕܢܝܬܐ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ 2:2113 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63065-010916 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63065-010917 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63065-010918 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܘܕܦܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ 2:3555 ܓܕܦ Noun blasphemy 63 45 63065-010919 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63065-010920 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63065-010921 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܓܥܘܪ ܕ݁ܢܶܓ݂ܥܽܘܪ 2:3969 ܓܥܪ Verb rebuke, chide 76 50 63065-010922 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܟ ܒ݁ܳܟ݂ 2:2244 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63065-010923 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63065-010924 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.