<-- Jude 1:6 | Jude 1:8 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:7

Jude 1:7 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܢܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܣܺܝܡܳܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܝܒ݂ܳܢ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) As Sadum and Omuro, and the cities which were around them, which in manner of them committed fornication, and went after other flesh, are lying under everlasting fire, condemned unto judgment.

(Murdock) As Sodom and Gomorrah, and the surrounding cities, which in like manner followed whoredom and went after strange flesh, are placed beneath everlasting fire, being, doomed to judgment.

(Lamsa) Even as Sodom and Gomorrah and the neighbouring cities which in like manner gave themselves over to fornication, and followed after other carnal lusts, are condemned to judgment and placed under everlasting fire;

(KJV) Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 63065-01070 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܣܕܘܡ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ 2:13988 ܣܕܘܡ Proper Noun Sodom 361 147 63065-01071 - - - - - - No - - -
ܘܥܡܘܪܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ 2:15891 ܥܡܘܪܐ Proper Noun Gomorrah 417 165 63065-01072 - - - - - - No - - -
ܘܡܕܝܢܬܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4513 ܕܢ Noun city 252 115 63065-01073 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܚܕܪܝܗܝܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ 2:6350 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 63065-01074 - Masculine Plural Construct - - No Third Feminine Plural
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63065-01075 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܕܡܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4716 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 63065-01076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63065-01077 - Common Plural - - - No - - -
ܙܢܝ ܙܰܢܺܝ 2:5832 ܙܢܐ Verb fornication 118 67 63065-01078 Third Feminine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܘܐܙܠ ܘܶܐܙܰܠ 2:368 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63065-01079 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63065-010710 - - - - - - No - - -
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63065-010711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63065-010712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܝܡܢ ܣܺܝܡܳܢ 2:14275 ܣܡ Verb put, place 379 152 63065-010713 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 63065-010714 - - - - - - No - - -
ܬܚܘܝܬܐ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ 2:6436 ܚܘܐ Noun example, appearance, demonstration 609 237 63065-010715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63065-010716 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63065-010717 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63065-010718 - - - - - - No - - -
ܡܚܝܒܢ ܡܚܰܝܒ݂ܳܢ 2:6458 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 63065-010719 Third Feminine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܠܕܝܢܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4487 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63065-010720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.