<-- Jude 1:24 | Revelation 1:1 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:25

Jude 1:25 - ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦ݁ܳܪܽܘܩܰܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Aloha our only Saviour by Jeshu Meshiha our Lord, before his majesty with joy, Be glory, and dominion, and honour, and grandeur, both now and in all ages. Amen.

(Murdock) before his majesty, with joy, [namely,] the only God, our Deliverer, by means of Jesus the Messiah our Lord, be praise, and dominion, and honor, and majesty, both now and in all ages. Amen.

(Lamsa) To the only God our Saviour, through Jesus Christ our LORD, be glory and majesty, dominion and power, both now and for ever, Amen.

(KJV) To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11150 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 63065-01250 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63065-01251 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܪܘܩܢ ܦ݁ܳܪܽܘܩܰܢ 2:17215 ܦܪܩ Noun Saviour, deliverer 459 178 63065-01252 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63065-01253 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63065-01254 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63065-01255 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63065-01256 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63065-01257 - - - - - - No - - -
ܬܫܒܘܚܬܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ 2:20937 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63065-01258 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܚܕܘܬܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6268 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 63065-01259 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63065-012510 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܘܒܚܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20922 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 63065-012511 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ 2:472 ܐܚܕ Noun dominion, possession, sovereignty 5 15 63065-012512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܩܪܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ 2:9455 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 63065-012513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܒܘܬܐ ܘܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:19245 ܪܒ Noun greatness, priesthood 526 200 63065-012514 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63065-012515 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 63065-012516 - - - - - - No - - -
ܘܒܟܠܗܘܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10044 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63065-012517 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܶܐ 2:15761 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63065-012518 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 63065-012519 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.