<-- John 8:43 | John 8:45 -->

Analysis of Peshitta verse John 8:44

John 8:44 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܩܳܛܶܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ ܀

Translations

(Etheridge) You are from your father the accuser, and the desires of your father you are willing to do. He from the beginning was the killer of men, and in the truth he stood not; therefore the truth is not in him. And when he speaketh a lie, of his own he speaketh, because of falsity he is also the father.

(Murdock) Ye are of your father, the calumniator ; and the lust of your father ye are disposed to do. He was from the beginning a manslayer, and abode not in the truth; for the truth is not in him, and when he speaketh a lie he speaketh from himself, for he is a liar, and the father of it.

(Lamsa) You are from the father of accusation, and you want to do the lusts of your father, he who is a murderer of men from the very beginning and who never stands by the truth, because there is no truth in him. When he speaks he speaks his own lie, because he is a liar, and the father of it.

(KJV) Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-08440 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-08441 - - - - - - No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62043-08442 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ 2:804 ܐܟܠ Noun accuser, calumniator 15 21 62043-08443 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:730 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-08444 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܪܓܬܗ ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ 2:19347 ܪܓ Noun desire, lust 529 201 62043-08445 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܘܟܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:38 ܐܒ Noun father 2 13 62043-08446 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܨܒܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ 2:28986 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62043-08447 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-08448 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܥܒܕ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ 2:14950 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62043-08449 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-084410 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62043-084411 - - - - - - No - - -
ܒܪܫܝܬ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ 2:19977 ܪܝܫ Noun beginning, fruits 540 208 62043-084412 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܩܛܠ ܩܳܛܶܠ 2:18491 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62043-084413 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62043-084414 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-084415 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܒܫܪܪܐ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22291 ܫܪ Noun truth 599 231 62043-084416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-084417 - - - - - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:18333 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62043-084418 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-084419 - - - - - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62043-084420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62043-084421 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-084422 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62043-084423 - - - - - - No - - -
ܕܡܡܠܠ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ 2:12025 ܡܠ Verb speak 273 122 62043-084424 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܟܕܒܘܬܐ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:9821 ܟܕܒ Noun lie, falsehood 205 99 62043-084425 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-084426 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-084427 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-084428 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62043-084429 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-084430 - - - - - - No - - -
ܕܕܓܠܐ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܳܐ 2:4188 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 62043-084431 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-084432 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-084433 - - - - - - No - - -
ܐܒܘܗ ܐܰܒ݂ܽܘܗ 2:18 ܐܒ Noun father 2 13 62043-084434 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.