<-- John 6:21 | John 6:23 -->

Analysis of Peshitta verse John 6:22

John 6:22 - ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܗܰܘ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܝ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܠܳܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) The day after the people that stood on the opposite shore of the sea saw that there was not another vessel there except that into which the disciples had ascended, and that Jeshu had not entered with his disciples into the vessel;

(Murdock) And the next day, the multitude, who had remained on the other side of the sea, saw that there was no other ship there, except that in which the disciples embarked, and that Jesus did not embark in that ship with his disciples;

(Lamsa) The next day, the multitude which stood waiting at the seaport saw no other boat there, except the boat in which the disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples.

(KJV) The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܝܘܡܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ 2:8993 ܝܘܡ Noun day 190 92 62043-06220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܬܪܗ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ 2:2228 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62043-06221 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-06222 - Masculine Singular - - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62043-06223 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܐܡ ܕ݁ܩܳܐܶܡ 2:18277 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62043-06224 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-06225 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܥܒܪܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ 2:15155 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62043-06226 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܡܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ 2:9293 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62043-06227 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܙܘ ܚܙܰܘ 2:6680 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-06228 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܣܦܝܢܬܐ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:14718 ܣܦܢ Noun boat, ship, vessel 385 154 62043-06229 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62043-062210 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62043-062211 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-062212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62043-062213 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-062214 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-062215 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-062216 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܣܠܩܘ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ 2:14478 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62043-062217 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62043-062218 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62043-062219 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-062220 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15641 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62043-062221 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-062222 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62043-062223 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-062224 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62043-062225 - - - - - - No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62043-062226 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܣܦܝܢܬܐ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:14720 ܣܦܢ Noun boat, ship, vessel 385 154 62043-062227 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.