<-- John 5:3 | John 5:5 -->

Analysis of Peshitta verse John 5:4

John 5:4 - ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܙܒ݂ܰܢ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) For an angel at times descended to the pool [Mamuditha, bath, baptistery.] and moved the waters; and he who first descended after the movement of the waters was healed of whatever disease he had.

(Murdock) For an angel, from time to time, descended into the baptistery, and moved the waters; and he who first went in, after the moving of the waters, was cured of whatever disease he had.

(Lamsa) For an angel of God went down at a certain time to the baptismal pool and stirred up the water; and whoever went in first after the stirring of the water was healed of any disease he had.

(KJV) For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62043-05040 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-05041 - - - - - - No - - -
ܒܙܒܢ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ 2:5479 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62043-05042 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62043-05043 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܢܚܬ ܢܳܚܶܬ݂ 2:12938 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62043-05044 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-05045 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62043-05046 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:15835 ܥܡܕ Noun baptism, washing 289 128 62043-05047 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܙܝܥ ܘܰܡܙܺܝܥ 2:5674 ܙܥ Verb shaken, confused, stir, trouble, stir 118 67 62043-05048 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-05049 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-050410 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܡܝܐ ܠܡܰܝܳܐ 2:11657 ܡܝܐ Noun water 268 120 62043-050411 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62043-050412 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܕܡܝܐ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ 2:18115 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62043-050413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܚܬ ܢܳܚܶܬ݂ 2:12938 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62043-050414 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-050415 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-050416 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62043-050417 - - - - - - No - - -
ܙܘܥܐ ܙܰܘܥܳܐ 2:5700 ܙܥ Noun earthquake, shaking, agitation, commotion 114 65 62043-050418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ 2:11654 ܡܝܐ Noun water 268 120 62043-050419 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܚܠܡ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ 2:7145 ܚܠܡ Verb cured, cure 144 76 62043-050420 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-050421 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-050422 - - - - - - No - - -
ܟܐܒܐ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ 2:9751 ܟܐܒ Noun pain, suffering, disease 201 98 62043-050423 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62043-050424 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-050425 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-050426 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-050427 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.