<-- John 19:23 | John 19:25 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:24

John 19:24 - ܘܶܐܡܰܪܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܶܣܕ݁ܩܺܝܗ ܐܶܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܣ ܥܠܶܝܗ ܡܶܦ݁ܰܣ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܢܰܚܬ݁ܰܝ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܽܘܫܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦ݁ܶܣܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they said one to another, Let us not rend it, but play for it by playing, [Naphes eleh mephas.] (to decide) whose it shall be: and fulfilled was the scripture which had said, They divided my garments among them, And upon my raiment did they cast the lot. These things did the soldiers.

(Murdock) And they said one to another: We will not rend it, but will cast the lot upon it, whose it shall he. And the scripture was fulfilled, which said: They divided my garments among them; and upon my venture they cast the lot. These things did the soldiers.

(Lamsa) So they said one to another, Let us not tear it, but cast lots for it, whose lot it shall be. And the scripture was fulfilled, which said, They divided my clothes among them, and for my robe they cast lots. These things the soldiers did.

(KJV) They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪܘ ܘܶܐܡܰܪܘ 2:1295 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-19240 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-19241 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-19242 - Masculine - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-19243 - - - - - - No - - -
ܢܣܕܩܝܗ ܢܶܣܕ݁ܩܺܝܗ 2:13994 ܣܕܩ Verb tear, divide 361 147 62043-19244 First Common Plural - Imperfect PEAL No Third Feminine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-19245 - - - - - - No - - -
ܢܦܣ ܢܶܦ݁ܶܣ 2:13313 ܢܦܣ Verb cast lots 345 142 62043-19246 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܝܗ ܥܠܶܝܗ 2:15704 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-19247 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܦܣ ܡܶܦ݁ܰܣ 2:13312 ܢܦܣ Verb cast lots 345 142 62043-19248 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܡܢܘ ܕ݁ܡܰܢܽܘ 2:5003 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62043-19249 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-192410 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܫܠܡ ܘܰܫܠܶܡ 2:21510 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62043-192411 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܬܒܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10762 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62043-192412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-192413 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܦܠܓܘ ܕ݁ܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ 2:16668 ܦܠܓ Verb divide, distribute, divide, doubt 446 174 62043-192414 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܢܚܬܝ ܢܰܚܬ݁ܰܝ 2:12963 ܢܚܬܐ Noun garment 336 139 62043-192415 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܝܢܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:2661 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62043-192416 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-192417 - - - - - - No - - -
ܠܒܘܫܝ ܠܒ݂ܽܘܫܝ 2:10992 ܠܒܫ Noun clothing, dress, apparel 234 108 62043-192418 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܪܡܝܘ ܐܰܪܡܺܝܘ 2:23113 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62043-192419 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܦܣܐ ܦ݁ܶܣܳܐ 2:16866 ܦܣ Noun lot, portion 451 176 62043-192420 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-192421 - Common Plural - - - No - - -
ܥܒܕܘ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14979 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62043-192422 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ 2:1564 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62043-192423 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.