<-- John 19:19 | John 19:21 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:20

John 19:20 - ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܩܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܒ݁ܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܪܽܗ݈ܘܡܳܐܝܺܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And this title many of the Jihudoyee read; for nigh to the city was the place where Jeshu was crucified; and the writing was in Hebrew and Greek and Roman.

(Murdock) And many of the Jews read this label; because the place where Jesus was crucified, was near to Jerusalem; and it was written in Hebrew and Greek and Latin.

(Lamsa) And a great many Jews read this tablet, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew and in Greek and in Roman.

(KJV) This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܗܢܐ ܘܰܠܗܳܢܳܐ 2:5266 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-19200 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܦܐ ܕ݁ܰܦ݁ܳܐ 2:4838 ܕܦܐ Noun board, tablet, planks 96 57 62043-19201 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62043-19202 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-19203 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-19204 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܪܐܘܗܝ ܩܪܰܐܘܽܗ݈ܝ 2:18885 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62043-19205 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-19206 - - - - - - No - - -
ܕܩܪܝܒܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ 2:19035 ܩܪܒ Adjective hand, near, neighbour 519 198 62043-19207 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-19208 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4516 ܕܢ Noun city 252 115 62043-19209 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܘܟܬܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:4241 ܕܘܟ Noun place 86 53 62043-192010 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܙܕܩܦ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ 2:5908 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62043-192011 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-192012 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-192013 - - - - - - No - - -
ܘܟܬܝܒܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ 2:10723 ܟܬܒ Verb write 230 107 62043-192014 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-192015 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܒܪܐܝܬ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ 2:15163 ܥܒܪܝܐ Adverb (ending with AiYT) Aramaic, Hebrew 399 158 62043-192016 - - - - - - No - - -
ܘܝܘܢܐܝܬ ܘܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ 2:9016 ܝܘܢ Adverb (ending with AiYT) Greek 190 93 62043-192017 - - - - - - No - - -
ܘܪܗܘܡܐܝܬ ܘܰܪܽܗ݈ܘܡܳܐܝܺܬ݂ 2:19556 ܪܗܘܡܐ Adverb (ending with AiYT) Latin 531 203 62043-192018 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.