<-- John 18:40 | John 19:2 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:1

John 19:1 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܢܰܓ݁ܕ݂ܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀

Translations

(Etheridge) Then Pilatos scourged Jeshu.

(Murdock) Then Pilate scourged Jesus.

(Lamsa) THEN Pilate had Jesus scourged.

(KJV) Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62043-19010 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62043-19011 - - - - - - No - - -
ܢܓܕܗ ܢܰܓ݁ܕ݂ܶܗ 2:12663 ܢܓܕ Verb lead, drag, beat, scourge, beaten, draw, withdraw 326 136 62043-19012 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-19013 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.