<-- John 18:27 | John 18:29 -->

Analysis of Peshitta verse John 18:28

John 18:28 - ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) NOW they led Jeshu from Kaiapha into the praetorium, and it was early. But they would not enter the praetorium, that they might not be defiled, until they should have eaten the petscha.

(Murdock) And they led Jesus from the presence of Caiaphas unto the Praetorium; and it was morning. But they did not enter the Praetorium, lest they should defile themselves before they had eaten the passover.

(Lamsa) Then they brought Jesus from Caiaphas to the praetorium; and it was morning; and they did not enter into the praetorium, so that they may not be defiled before they ate the passover.

(KJV) Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬܝܘܗܝ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ 2:2071 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-18280 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-18281 - - - - - - No - - -
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-18282 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-18283 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62043-18284 - - - - - - No - - -
ܩܝܦܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ 2:18598 ܩܝܦܐ Proper Noun Caiaphas 505 193 62043-18285 - - - - - - No - - -
ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ 2:17112 ܦܪܛܘܪܝܢ Noun judgement hall, praetorium 460 179 62043-18286 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-18287 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-18288 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܨܦܪܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ 2:17855 ܨܦܪܐ Noun daybreak, morning 483 186 62043-18289 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-182810 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-182811 - - - - - - No - - -
ܥܠܘ ܥܰܠܘ 2:15642 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62043-182812 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ 2:17112 ܦܪܛܘܪܝܢ Noun judgement hall, praetorium 460 179 62043-182813 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-182814 - - - - - - No - - -
ܢܬܛܘܫܘܢ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ 2:8109 ܛܫ Verb anoint, soil, defile, besmear, pollute 171 86 62043-182815 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62043-182816 - - - - - - No - - -
ܐܟܠܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ 2:799 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62043-182817 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܦܨܚܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ 2:16945 ܦܨܚ Noun Passover 454 177 62043-182818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.