<-- John 17:6 | John 17:8 -->

Analysis of Peshitta verse John 17:7

John 17:7 - ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) Now have they known that whatsoever thou hast given me is from thee.

(Murdock) Now I have known, that whatever thou hast given me, was from thee.

(Lamsa) Now they know that whatever you have given me is from you.

(KJV) Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62043-17070 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܬ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ 2:8704 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62043-17071 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܟܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ 2:10026 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-17072 - Masculine - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62043-17073 - - - - - - No - - -
ܕܝܗܒܬ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ 2:8796 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-17074 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-17075 - - - - - - No First Common Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-17076 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܟ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ 2:11142 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62043-17077 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-17078 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.