<-- John 17:11 | John 17:13 -->

Analysis of Peshitta verse John 17:12

John 17:12 - ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) While I was with them in the world, I kept them through thy name: those whom thou gavest me I have kept, and a man of them is not lost, but the son of perdition, that the scripture may be fulfilled.

(Murdock) While I have been with them in the world, I have kept them in thy name. Those thou gavest me, have I kept; and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.

(Lamsa) While I was with them in the world, I protected them in your name; those you gave me I protected, and not one of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.

(KJV) While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62043-17120 - - - - - - No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62043-17121 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-17122 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62043-17123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-17124 First Common Singular - - - No - - -
ܢܛܪ ܢܳܛܰܪ 2:27347 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62043-17125 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-17126 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-17127 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܫܡܟ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ 2:21591 ܫܡ Noun name 583 225 62043-17128 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62043-17129 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܗܒܬ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ 2:8796 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-171210 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-171211 - - - - - - No First Common Singular
ܢܛܪܬ ܢܶܛܪܶܬ݂ 2:13021 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62043-171212 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܢܫ ܘܐ݈ܢܳܫ 2:1457 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62043-171213 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62043-171214 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-171215 - - - - - - No - - -
ܐܒܕ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ 2:71 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62043-171216 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-171217 - - - - - - No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 62043-171218 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܕܢܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:118 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 62043-171219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܬܡܠܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ 2:11758 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62043-171220 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܟܬܒܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10762 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62043-171221 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.