<-- John 16:20 | John 16:22 -->

Analysis of Peshitta verse John 16:21

John 16:21 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܟ݁ܳܪܝܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܗ ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܠܳܐ ܥ݈ܳܗܕ݁ܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) A woman, when she travaileth, hath sorrow, that the day hath come for her giving birth; but when she hath borne a son, she remembereth not her anguish, for joy that a child of man hath been born into the world.

(Murdock) A woman, in bringing forth, hath sorrow, for the day of her travail hath come: but when she hath brought forth a son, she remembereth not her anguish, because of the joy that a human being is born into the world.

(Lamsa) When a woman is in travail, she is depressed, because her day has arrived; but when she has given birth to a son, she no longer remembers her troubles, because of the joy that a male child is born into the world.

(KJV) A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62043-16210 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62043-16211 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܕܐ ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܳܐ 2:9095 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62043-16212 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܟܪܝܐ ܟ݁ܳܪܝܳܐ 2:10489 ܟܪܐ Verb sorrow, shorten, sorry 224 105 62043-16213 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62043-16214 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܡܛܐ ܕ݁ܰܡܛܳܐ 2:11593 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62043-16215 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62043-16216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܠܕܗ ܕ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܗ 2:9148 ܝܠܕ Noun birth 257 117 62043-16217 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62043-16218 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܕܬ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ 2:9096 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62043-16219 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-162110 - - - - - - No - - -
ܒܪܐ ܒ݁ܪܳܐ 2:3190 ܒܪ Noun son 53 40 62043-162111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-162112 - - - - - - No - - -
ܥܗܕܐ ܥ݈ܳܗܕ݁ܳܐ 2:15298 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 62043-162113 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܘܠܨܢܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ 2:1006 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62043-162114 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-162115 - - - - - - No - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62043-162116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܠܕ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ 2:9094 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62043-162117 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62043-162118 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62043-162119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.