<-- John 14:27 | John 14:29 -->

Analysis of Peshitta verse John 14:28

John 14:28 - ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܽܘ ܪܳܚܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) You have heard what I have told you, that I go, and come to you (again). If you had loved me, you would have rejoiced, because I go to my Father; for my Father is greater than I.

(Murdock) Ye have heard what I said to you that I go away, and come [again] to you. If ye had loved me, ye would have rejoiced, that I go to my Father; for my Father is greater than I

(Lamsa) You heard that I told you, I am going away, and I will come to you. If you loved me, you would rejoice because I am going to my Father; for my Father is greater than I.

(KJV) Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܡܥܬܘܢ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21780 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62043-14280 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-14281 First Common Singular - - - No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-14282 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-14283 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܐܙܠ ܕ݁ܳܐܙܶܠ 2:23231 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-14284 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-14285 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܐܬܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ 2:23316 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-14286 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-14287 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62043-14288 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62043-14289 - - - - - - No - - -
ܪܚܡܝܢ ܪܳܚܡܺܝܢ 2:29800 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62043-142810 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-142811 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-142812 - - - - - - No First Common Singular
ܚܕܝܢ ܚܳܕ݂ܶܝܢ 2:25060 ܚܕܝ Verb glad, rejoice, gladden 127 70 62043-142813 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-142814 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܙܠ ܕ݁ܳܐܙܶܠ 2:23231 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-142815 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-142816 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62043-142817 - - - - - - No - - -
ܐܒܝ ܐܳܒ݂ܝ 2:24 ܐܒ Noun father 2 13 62043-142818 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܐܒܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ 2:40 ܐܒ Noun father 2 13 62043-142819 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܪܒ ܪܰܒ݂ 2:19182 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-142820 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-142821 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܢܝ ܡܶܢܝ 2:12187 ܡܢ Particle from 281 125 62043-142822 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.