<-- John 12:4 | John 12:6 -->

Analysis of Peshitta verse John 12:5

John 12:5 - ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Why was not this ointment sold for three hundred dinoreen, and given to the poor?

(Murdock) Why was not this ointment sold for three hundred denarii, and given to the poor ?

(Lamsa) Why was not this oil sold for three hundred pennies, and given to the poor?

(KJV) Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܡܢܐ ܠܡܳܢܳܐ 2:12195 ܡܢ Pronoun why 243 112 62043-12050 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-12051 - - - - - - No - - -
ܐܙܕܒܢ ܐܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ 2:5418 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62043-12052 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܫܚܐ ܡܶܫܚܳܐ 2:12509 ܡܫܚ Noun ointment, oil, unguent 305 133 62043-12053 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-12054 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܬܠܬ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22824 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62043-12055 - Feminine - - - - No - - -
ܡܐܐ ܡܳܐܐ 2:11338 ܡܐܐ Numeral one hundred 246 113 62043-12056 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܪܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ 2:4534 ܕܝܢܪܐ Noun denarius 91 54 62043-12057 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܬܝܗܒ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8815 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-12058 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܡܣܟܢܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12263 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62043-12059 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.