<-- John 12:21 | John 12:23 -->

Analysis of Peshitta verse John 12:22

John 12:22 - ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀

Translations

(Etheridge) And Philipos came and told Andreas, and Andreas and Philipos told Jeshu.

(Murdock) Philip came and told Andrew; and Andrew and Philip told Jesus.

(Lamsa) Philip came and told Andrew; then Andrew and Philip told Jesus.

(KJV) Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-12220 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-12221 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܦܝܠܝܦܘܣ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16565 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62043-12222 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-12223 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܢܕܪܐܘܣ ܠܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ 2:1386 ܐܢܕܪܐܘܣ Proper Noun Andrew 21 24 62043-12224 - - - - - - No - - -
ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ 2:1383 ܐܢܕܪܐܘܣ Proper Noun Andrew 21 24 62043-12225 - - - - - - No - - -
ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16562 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62043-12226 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܘ ܐܶܡܰܪܘ 2:1247 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-12227 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-12228 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.