<-- James 1:20 | James 1:22 -->

Analysis of Peshitta verse James 1:21

James 1:21 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore, remove from you all impurity and the abounding of wickedness, and with meekness receive the word which is engrafted in our nature, which is able to save your souls.

(Murdock) Wherefore, remove far from you all impurity, and the abundance of wickedness; and, with meekness, receive the word that is implanted in our nature, which is able to vivify these your souls.

(Lamsa) Wherefore cast away all filthiness, and all the multitude of evil things, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.

(KJV) Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62059-01210 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62059-01211 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܪܚܩܘ ܐܰܪܚܶܩܘ 2:19882 ܪܚܩ Verb away, remove, depart 538 207 62059-01212 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62059-01213 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62059-01214 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܛܢܦܘܬܐ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8266 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 62059-01215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܘܓܐܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ 2:13941 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62059-01216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܫܘܬܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:2319 ܒܐܫ Noun wickedness, wrong-doing 43 35 62059-01217 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11707 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62059-01218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܒܠܘ ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17980 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62059-01219 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62059-012110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܨܝܒܐ ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܳܐ 2:13516 ܢܨܒ Verb plant 347 143 62059-012111 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܟܝܢܢ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܰܢ 2:9920 ܟܢ Noun nature 213 102 62059-012112 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܗܝ ܕ݁ܗܺܝ 2:4997 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-012113 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܡܫܟܚܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ 2:21257 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62059-012114 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܬܚܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܐ 2:6893 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62059-012115 Third Feminine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-012116 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܢܦܫܬܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13497 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62059-012117 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.