<-- Hebrews 9:25 | Hebrews 9:27 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:26

Hebrews 9:26 - ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܙܒ݂ܰܢ ܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) otherwise he would have been obligated many times to suffer from the beginning of the world. But now, in the end of the world, once hath he offered himself, that by his sacrifice he might abolish sin.

(Murdock) otherwise, he must have suffered many times, since the commencement of the world; but now in the end of the world, he hath once offered himself in a self-sacrifice, to abolish sin.

(Lamsa) And if not so, then he would have been obliged to suffer many times from the very beginning of the world: but now at the end of the world, only once, by his sacrifice, did he offer himself to abolish sin.

(KJV) For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62058-09260 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-09261 - - - - - - No - - -
ܚܝܒ ܚܰܝܳܒ݂ 2:6486 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62058-09262 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09263 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܙܒܢܬܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ 2:5495 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-09264 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ 2:13936 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62058-09265 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܫ ܢܶܚܰܫ 2:7730 ܚܫ Verb feel, suffer 160 82 62058-09266 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-09267 - - - - - - No - - -
ܫܘܪܝܗ ܫܽܘܪܳܝܶܗ 2:22315 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 62058-09268 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-09269 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62058-092610 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-092611 - - - - - - No - - -
ܒܚܪܬܗ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ 2:7700 ܐܚܪ Noun end 160 82 62058-092612 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-092613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62058-092614 - Feminine - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-092615 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-092616 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܩܪܒ ܩܰܪܶܒ݂ 2:19001 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-092617 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62058-092618 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܕܒܝܚܘܬܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ 2:4060 ܕܒܚ Noun sacrificing, immolation 82 52 62058-092619 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܒܛܠܝܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ 2:2557 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62058-092620 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Third Feminine Singular
ܠܚܛܝܬܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6844 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62058-092621 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.