<-- Hebrews 9:14 | Hebrews 9:16 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:15

Hebrews 9:15 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪܘ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܘ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

Translations

(Etheridge) For this was he made the Mediator of the new covenant, that by his death he might become the ransom for those who had transgressed against the first covenant, (and) that they might receive the promise, they, who are called unto the inheritance which is eternal.

(Murdock) And for this reason he became the Mediator of the new covenant, that he might by his death be redemption, to them who had transgressed the first covenant; so that they, who are called to the eternal inheritance, might receive the promise.

(Lamsa) For this cause he became the mediator of the new testament and by his death he became redemption for those who transgressed the old covenant, that those who are called may receive the promise of eternal inheritance.

(KJV) And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-09150 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-09151 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-09152 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09153 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܨܥܝܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ 2:12298 ܡܨܥ Noun mediator 295 129 62058-09154 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-09155 - Feminine Singular - - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ 2:6376 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62058-09156 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܡܘܬܗ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ 2:11485 ܡܬ Noun death 260 118 62058-09157 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-09158 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09159 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܪܩܢܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ 2:17210 ܦܪܩ Noun redemption, salvation, deliverance 439 171 62058-091510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-091511 - Common Plural - - - No - - -
ܕܥܒܪܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪܘ 2:15118 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62058-091512 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-091513 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-091514 - Feminine Singular - - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62058-091515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܣܒܘܢ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ 2:13166 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62058-091516 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܘܠܟܢܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ 2:11919 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62058-091517 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-091518 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܬܩܪܝܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܘ 2:18835 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62058-091519 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝܪܬܘܬܐ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:9565 ܝܪܬ Noun inheritance 198 97 62058-091520 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-091521 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.