<-- Hebrews 8:8 | Hebrews 8:10 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 8:9

Hebrews 8:9 - ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝܘ ܒ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) not as was that covenant which I gave to their fathers in the day that I took them by their hand, and led them from the land of Metsreen; because they did not persevere in my covenant, therefore I have neglected them, saith the Lord.

(Murdock) not like the covenant which I gave to their fathers, in the day when I took them by the hand, and brought them out of the land of Egypt; [and] because they continued not in my covenant, I also rejected them, saith the Lord.

(Lamsa) Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt; and because they abode not in my covenant, I rejected them, saith the LORD.

(KJV) Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-08090 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-08091 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-08092 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-08093 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܗܒܬ ܕ݁ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ 2:8797 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-08094 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܒܗܝܗܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:56 ܐܒ Noun father 2 13 62058-08095 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܝܘܡܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8972 ܝܘܡ Noun day 190 92 62058-08096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܕܬ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܶܬ݂ 2:504 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62058-08097 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܝܕܗܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܗܽܘܢ 2:578 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62058-08098 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܦܩܬ ܘܰܐܦ݁ܩܶܬ݂ 2:13376 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62058-08099 First Common Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-080910 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-080911 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62058-080912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܨܪܝܢ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ 2:12317 ܡܨܪܝܢ Proper Noun Egypt 295 130 62058-080913 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-080914 - - - - - - No - - -
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ 2:4999 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-080915 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-080916 - - - - - - No - - -
ܩܘܝܘ ܩܰܘܺܝܘ 2:18235 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62058-080917 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܒܕܝܬܩܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4535 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-080918 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62058-080919 - - - - - - No First Common Singular
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-080920 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-080921 First Common Singular - - - No - - -
ܒܣܝܬ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ 2:2875 ܒܣܐ Verb despise, despise, neglect 48 37 62058-080922 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-080923 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-080924 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62058-080925 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.